Všeobecné obchodní podmínky společnosti Charvát spol. s r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti CHARVÁT spol. s r.o., se sídlem Údolní 259, 468 51, Smržovka, IČO 63668351, DIČ CZ63668351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9742, e-mail info@charvat-safe.cz, telefonní číslo +420 483 382 752, adresa provozovny Údolní 259, 468 51, Smržovka („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách https://charvat-safe.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů, která naleznete na https://charvat-safe.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky charvat-safe.cz.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. Některé definice

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.8. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2. Obecná ustanovení a poučení

2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

2.3. Smluvní strany se zavazují, že s duševním majetkem vloženým do zajištění uzavřené Smlouvy budou navzájem zacházet jako s obchodním tajemstvím. Při porušení tohoto ustanovení se může poškozená strana domáhat právní ochrany, podle ustanovení §20 Obchodního zákoníku.

2.4. Všechna data, výkresy, ostatní dokumenty a informace dodané prodávajícím v rámci této smlouvy s výjimkou informací určených ke zveřejnění zůstávají výhradním vlastnictvím prodávajícího a součástí obch. tajemství (§17).

2.5. Kupující však může použít vlastnické informace prodávajícího k účelům montáže, provozu nebo údržby, ne však pro výrobu náhradních dílů, výměnných částí apod.

2.6. Kupující se zavazuje, že nebude vlastnické informace prodávajícího či jeho subdodavatelů publikovat nebo jinak je činit přístupnými třetí straně. Konzultant se v této souvislosti nepovažuje za třetí stranu, pokud se zaváže, že použije tyto informace pouze ve spojení s touto smlouvou a že neprozradí a nezpřístupní informace třetí straně.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Odeslat objednávku“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Odeslat objednávku“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

4. Cenové a platební podmínky, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

4.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

4.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

4.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů od vystavení faktury. V případě prodlení kupujícího s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výší 0,05% fakturované částky za každý den prodlení.
d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

4.4. Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu fakturu do 5 dnů od splnění dodávky.

4.5. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu předáním zboží kupujícímu.

4.6. Prodávající je oprávněn fakturovat též každé dílčí plnění.

4.7. Faktury budou obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zák.č.563/91 sb. V platném znění a daňového dokladu dle zák.č.588/92 v platném znění.

4.8. V případě smluvně ujednaných zálohových plateb bude záloha fakturována v dohodnuté výši ihned po uzavření KS za stejných podmínek jako v případě výše uvedeného způsobu platby. Nezaplacení zálohy v termínu splatnosti může být důvodem k posunutí termínu dodání zboží.

4.9. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.

4.10. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

4.11 Plnění je povoleno formou dílčích dodávek. V případě, kdy ze Smlouvy vyplývá povinnost kupujícího odebrat zboží a k převzetí zboží nedojde, je dodávka splněna uskladněním zboží u prodávajícího.

4.12. Současně s převzetím přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. (Nebezpečí nahodilého poškození věci přechází na kupujícího splněním dodávky – třeba i dílčí).

4.13. Uskladnění zboží dává prodávajícímu právo dodávku fakturovat bez skladného s tím, že současně s odesláním faktury upozorní kupujícího na termín od kdy, a v jakém rozsahu bude účtováno skladné.

4.14. Prodávající není zodpovědný za nedodržení sjednaného termínu plnění v případě, že bylo zapříčiněno kupujícím na základě neúplného nebo opožděného dodání technické specifikace, dopravních balících a jiných dispozic, případně opožděným plněním jiných závazků kupujícího, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy.

5. Doručení zboží, prechod nebezpečí škody na věci

5.1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 30 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
a) Osobní odběr na Naší provozovně;
b) Doručení prostřednictvím dopravních společností;

5.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci statů: Česká republika, Kypr, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

5.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně (po předchozí domluvě v pracovní dny mezi 6.00 a 13.30) Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

5.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

5.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 5.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši obvyklé. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

5.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

5.7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 5.4. Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

5.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat.

5.9. Není-li v objednávce výslovně stanoven druh dodacích podmínek je prodávající oprávněn stanovit dodací podmínku EXW dle INCOTERMS 2000.

5.10. Pro přepravu zboží zajistí prodávající odpovídající obaly (palety, dřevěné rošty aj.), jejíž specifikaci uvede na dodacím listě a faktuře. Prodávající vyfakturuje vratné obaly kupujícímu. Pokud kupující vrátí nepoškozené čisté obaly prodávajícímu do 14-ti dnů vystaví prodávající dobropis na vrácené obaly.

5.11. V případě, že si kupující zabezpečí dopravu sám, zavazuje se odebrat zboží v termínu do 3 dnů po doručení výzvy prodávajícího. Pokud tak neučiní, může prodávající začít účtovat skladné, nebo zajistit dopravu zboží na náklady kupujícího.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 5.7. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

6.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 6.1., můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

6.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
b) na odstranění vady opravou Zboží,
ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

6.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

6.6. Dále máte právo na:
a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
b) odstoupení od Smlouvy,
jestliže:
a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

6.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

6.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

6.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

6.10. Reklamační řízení:
a) Každá reklamace se vyřizuje zásadně v reklamačním řízení. Toto řízení zahajuje dodavatel (společnost Charvát spol. s r.o.) na návrh zákazníka na základě předaného Reklamačního protokolu (viz příslušný formulář). Zákazník je povinen řádně vyplnit Reklamační protokol neprodleně poté, kdy zjistil skutečnosti opravňující jej k reklamaci. Pokud je to možné, předá s vyplněným Reklamačním protokolem i vzorek reklamovaného zboží, nebo uvede, kde se reklamované zboží nachází a dobu ve které jej lze prohlédnout. Neúplný nebo špatně vyplněný Reklamační protokol je dodavatel oprávněn odmítnout a vrátit zákazníkovi k doplnění. Odmítnutím není dotčena lhůta pro reklamaci. Do opětovného odevzdání Reklamačního protokolu se přerušuje lhůta pro vyřízení reklamace.
b) Zákazník je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. předložit příslušné dokumenty spojené s prodejem zboží (Fakturu, Dodací list apod.)
c) Reklamační řízení končí vydáním rozhodnutí o reklamačním řízení. Toto rozhodnutí je dodavatel povinen vydat do 30-ti dnů poté co obdržel Reklamační protokol. Uzná-li reklamaci za oprávněnou musí rozhodnutí obsahovat návrh na způsob vyřízení reklamace.
d) Reklamační protokol vyplňuje zákazník, přičemž je povinen uvést veškeré údaje obsažené v tomto protokolu.
e) Je-li pro posouzení reklamace nutné zpracování odborného posudku třetí stranou, přerušuje se po dobu jeho zpracování 30-ti denní lhůta pro vyřízení reklamace.
f) Posouzení třetí nezávislou stranou si může ve lhůtě stanovené Reklamačním řádem vyžádat jak zákazník, tak dodavatel.
g) Kupující nemá nárok na úhradu cestovních nákladů, spojených s reklamačním řízením.

6.11. Podmínky reklamace:
a) Jakost výrobků se řídí příslušnou normou, podle které je předmět dodávky vyroben.
b) Kupující je povinen si dodané zboží prohlédnout, zda se nevyskytují vady na první pohled zjevné a zda je dodávka podle dodacího listu kompletní.
c) Záruční doba začíná dnem předání zboží kupujícímu.
d) Reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době. Záruční doba na výrobky je 24 měsíců.
e) Reklamaci lze uplatnit vždy, vykazuje-li dodané zboží funkční, vzhledové, nebo jiné vady, ať skryté nebo zjevné, které zabraňují jeho užívání k účelu, ke kterému bylo výrobcem určeno a kterého by jinak při použití zboží bezvadného bylo dosaženo.
f) Reklamaci zjevných vad, zejména například počtu balení, lze uplatnit pouze při převzetí zboží. K pozdější reklamaci nelze přihlížet. K této reklamaci je oprávněn kdokoliv, kdo jménem zákazníka zboží přebírá nebo určený přepravce.
g) Reklamaci musí uplatnit pracovník oprávněný jednat jménem společnosti dle obchodního zákoníku, nebo osoba jím zmocněná. V případě pochybnosti o zmocnění má dodavatel právo vyžádat si úřední ověření.
h) Reklamace bude zamítnuta, prokáže-li se v reklamačním řízení, že se zbožím bylo nesprávně přepravováno, manipulováno, nebo bylo skladováno či použito v rozporu s dodacími podmínkami nebo technickými předpisy.
i) Záruka na zboží zaniká porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou

6.12. Náhrada škody:
a) Požaduje-li zákazník náhradu škody způsobenou výrobkem, je povinen to uvést do Reklamačního protokolu.
b) Pokud zákazník při reklamaci materiálu, zboží či služby požaduje náhradu škody způsobenou reklamovaným produktem, zaměstnanec společnosti Charvát spol. s r.o. přijímající reklamaci ihned kontaktuje hlavního reklamačního technika, který řeší vyřízení takovéto reklamace (řešení pojistné události ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou).

6.13. Společná a závěrečná ustanovení:
a) Reklamační řád společnosti Charvát spol. s r.o. je k dispozici na všech prodejních místech.
b) Každá reklamace je posuzována podle Reklamačního řádu platného v době převzetí reklamované dodávky zákazníkem nebo přepravcem.
c) Každá reklamace je opatřena evidenčním číslem, ve tvaru:
RP (mezera) rok vystavení-číslo střediska-pořadové číslo reklamace,
např. RP 2012-100-001
d) Reklamace jsou evidovány reklamačním technikem v Knize reklamací – Reklamace od zákazníka
e) Pokud byl zákazníkem reklamovaný produkt předán zpět dodavateli, zajistí pracovník přejímající tento produkt jeho řádné označení a uložení na místo stanovené pro neshodné produkty reklamačním technikem.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající a kupující mohou odstoupit od smlouvy po vzájemné dohodě.

7.2. Odstoupení od smlouvy prodávajícím: Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením §344–351 Obch. zák. s tím, že za podstatné porušení povinností kupujícího se považuje: prodlení kupujícího s placením dodávek více než 14 dnů po splatnosti faktur. V takovém případě prodávající může odstoupit od Smlouvy a kupující je povinen nahradit mu prokazatelně vzniklé náklady a ušlý zisk, vyplývající z rozpracovanosti výroby na tuto Smlouvu.

7.3. Odstoupení od smlouvy kupujícím: Pokud odstoupí od již uzavřené kupní smlouvy kupující, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu prokazatelně vzniklé náklady ke dni doručení oznámení prodávajícímu. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího. Odstoupí-li z jiných důvodů, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20% ceny neodebraných výrobků. K odstoupení musí dojít písemným úkonem kupujícího, který je povinen od 14-ti dnů od odstoupení uhradit smluvní pokutu. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

7.4. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 5.1. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

8. Řešení sporů se spotřebiteli

8.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@charvat-safe.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

9.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

9.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

9.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

9.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

9.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

9.7. Tyto Podmínky se sjednávají na dobu neurčitou. Tyto Podmínky jsou platné pokud přímo v Smlouvě není uvedeno něco jiného. Tyto Podmínky jsou závazné i pro případné právní zástupce kupních stran.

9.8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 08. 02. 2024.

Příloha č. 1 – Formulář pro reklamaci

Prodávající: CHARVÁT spol. s r.o., Údolní 259, 468 51, Smržovka. IČO : 63668351. info@charvat-safe.cz

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:
Kupující:
IČO:
Adresa:
E-mailová adresa:

Výrobek (artikl dle dodacího listu):
Odebrané množství:
Faktura:
Dodací list:
Reklamované množství:
Popis vad Zboží:
Požadavek kupujícího:

Osoba oprávněná k vyřízení reklamace:
Telefon:
e-mail:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:
Podpis:

Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: CHARVÁT spol. s r.o., Údolní 259, 468 51, Smržovka. info@charvat-safe.cz

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:
Kupující:
IČO:
Adresa:
E-mailová adresa:
Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká (artikl dle dodacího listu):
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail info@charvat-safe.cz.

Datum:
Podpis: